Intro


Inhoudelijk willen we ons concentreren op de maatschappelijke positie van kunst en kunstenaar
en de productieprocessen.
We hebben de laatste jaren projecten gedaan op veel verschillende plekken in de wereld. Rode
draad was steeds het thema auteurschap in de publieke sfeer. Wij willen een beroepspraktijk
ontwikkelen rondom onze ervaring waarin dit alledaags auteurschap centraal staat.
Onze werkpraktijk op dit moment bestaat uit het doen van projecten in binnen en buitenland.
Deels in opdracht, deels zelf geïnitieerd. Het geven van workshops en lessen binnen onderwijs,
overheid en het bedrijfsleven. Modereren en voeren van publieke- en socratische gesprekken.
Daarnaast doen we diverse soorten productiewerk om in extra inkomsten te voorzien.

Doelen


Voor de komende jaren hebben we zowel inhoudelijk als praktisch een aantal doelen gesteld.
Daarnaast zijn er ook omstandigheden die tot verandering aanzetten.
Op dit moment zijn we vaak de rebel en de outsider. Dat betekent dat je in de context van een
ander acteert. Reageert. Protesteert. We willen nu zelf de context zijn. Dat vereist een andere
aanpak. Meer geconcentreerd op het eigen functioneren, minder reactief. De verontwaardiging
voorbij en de verbazing weer tegemoet.
Praktisch willen we financieel nog meer onafhankelijk worden. Voor ons is dat vooral het
versterken van de bestaande inkomsten binnen de beroepssfeer .
De studio op de NDSM wordt gerenoveerd. De grote ruimte met buitenterrein verdwijnt. Dat
heeft grote gevolgen voor onze manier van werken.

S.W.O.T Analyse

Door de veelheid aan projecten en onze vertrouwdheid met de materie vonden we het lastig om
precies duidelijk te kr4ijgen hoe zo een beroepspraktijk er uit zou moeten zien. Met behulp van
vrienden in de zakenwereld hebben we een zgn. S.W.O.T analyse (Strenghts, Weaknesses, Opportunities &
Threats) van ons en onze manier van werken gemaakt. De uitkomsten zijn vleiend en
ontnuchterend tegelijk.
Strengths: Improviseren en tot stand brengen. Verbindingen leggen. Cross-over opereren met
consequenties en resultaten in de realiteit. Veelzijdig. Natuurlijke docenten.
Zwakten:Onze expertise bevindt zich tussen kennis gebieden in en is daarom minder zichtbaar
dan mogelijk.
De praktijk is veelzijdig, maar heeft geen speerpunt. Het product is niet helder en herkenbaar. Er
wordt niet actief naar een commerciële toepassing gezocht.
Kansen:Veelzijdig kunnen, allround, goed netwerk, introductie bij voldoende partijen.
Vooruitstrevende inhoud, toepasbare ideeën.
Bedreigingen: Veeleisend aan het niveau van de samenwerking. Kritisch, principieel.

het Advies
- Maak een businesscase van jullie sterkste projecten.
- Zoek medespelers waarmee jullie innovatieve kracht tot zijn recht komt.
- Maak een publicatie zodat je beter te plaatsen bent.

We hebben dit ter harte genomen.
Ons 'product' is een bepaalde houding en opvatting. Om dat beter te kunnen communiceren
moeten we die uitvergroten en wellicht radicaler maken.
In onze beste projecten ontwikkelen we met die houding op locatie met mensen samen nieuwe
kennis met een maatschappelijke context.
Wanneer we die manier van werken als uitgangspunt nemen dan is het uitwerken en door
ontwikkelen tot een methode een voor de hand liggende stap. Mogelijk leidend tot het vormen
van een eigen organisatie voor educatie en uitwisseling.
Financiële onafhankelijkheid komt uit de overdracht van onze manier van werken: lessen,
lezingen workshops, charettes.

Werkmodel


De Mobile Medium University (Floating U.I.A) van Belgische kunstenaar/architect Luc Deleu
is een denkmodel dat als leidraad functioneert voor onze transitie. Luc Deleu stelde in
1972 voor drie vliegdekschepen als reizende academie over de wereldzeeën te laten varen.
Het zou havens aandoen om studenten en docenten te laten aanmonsteren. De Floating
University is voor ons een metafoor op verschillende niveaus. Letterlijk, omdat we een tijd
zonder vaste werkplek zullen functioneren. Figuurlijk omdat we de laatste jaren gereisd
hebben tussen verschillende culturen. Het draait om centrale vragen: Welke kennis neem je
mee? Welke context heb je nodig?

Nomen omen est

BUROSPELEN wordt: BART & KLAAR &
Onze oude naam was nodig als mimicry in de plannings- en bestuur wereld. Omdat men daar
niet met privé personen werkt maar met instanties of instituties. Nu is dat niet meer nodig en
werkt het eerder verwarrend. De nieuwe naam is weer persoonlijk en stelt samenwerken centraal.
Iets dat we altijd al deden, maar minder herkenbaar was.

Consolidatie
Niet alles verandert. We blijven zelf projecten instigeren en onze ervaringen delen in de vorm van
workshops en gastlessen. De Stelling/FRAMED krijgt een vervolg. We continueren
samenwerkingen zoals met de Bildung Academie.

Ontwikkeling
Tot nu toe hebben we alledaags auteurschap gedefinieerd in termen van recht en mogelijkheid.
Mag het en kan het. De komende jaren willen we de volgende stap nemen. Gesteld dat het kan
en mag, wat is dan de juiste invulling. Hoe wordt alledaags auteurschap een radicale aanspraak
in plaats van een machteloze aanklacht.
We hebben de beweging van de geniale doelgerichte monomane artiest naar de procesgerichte
medespeler ingezet. We onderzoeken hoe we van Ego- industrie naar gedeeld auteurschap
kunnen bewegen. Wat we behouden is de kern van het creatieve proces: de scheppende
handeling. Onze workshop collaborative structures .in september 2016 in kunstenaarsruimte
W139 was een inspirerende en ook door de deelnemers gewaardeerde start. Komend jaar zullen
we dit onderwerp verder handelend onderzoeken.

Onderzoeksgebied: ALLEDAAGS = VOORBEELDIG

Onze ambitie. Een auteursloze, mogelijk productloos scheppende praktijk. Werkt dat? Kan dat nog
betekenisvol zijn? Het aangrijpen van de dagelijkse handelingen voor de viering van een idee is
niet nieuw. Worship is een bekend begrip.
Bij Benedictus, grondlegger van de Benedictijner monnikenorde, is de aandacht gericht op het
eren van de Goddelijke schepping. Hij doet dat door gedurende de dag te focussen op de
verschillende vermogens van de mens. Expressie, studie, communicatie en werk wisselen elkaar
af. Toch zijn die vaardigheden niet het belangrijkst. De structuur van de dag en de houding
waarmee men de taken verricht is de eigenlijke eredienst.
Hij is de meester van het proces boven productie.
Henry Ford is de vader van de productielijn, de grondlegger van efficiënte productie. Niet alleen
worden menselijke handelingen en machine op elkaar aangepast, ook inkomen, gezondheid en
sociale omstandigheden worden betrokken bij een ideale productieomgeving. Het productie
proces is een eredienst. Een ode aan het vermogen een doelgericht te handelen.
Voor ons is de concentratie op de houding en de structuur van de dag een hulpmiddel vorm te
geven wat nog geen vorm heeft. Hoewel onze benadering niet religieus is. Wij nemen genoegen
met de scheppende houding: de aandacht die gericht is op het laten ontstaan. De bereidheid
verandering toe te staan. Wij produceren een proces. Het resultaat is een structuur, een
dagindeling: mogelijk culminerend in een getijdenboek zoals kunstenaars die vroeger
illustreerden. De eventuele toepassing van zulke 'getijden' in productie processen is denkbaar.

Werk plaats


mobiliteit

Doordat we ons huidige atelier op de NDSM van 100m2 gaan verliezen, is verandering aan de
orde. Dat grijpen we aan om een stap te maken. Vuile handen zijn een noodzakelijk onderdeel
van het creatief proces. Daarom blijft een werkplaats voor fysiek maken een basis voorwaarde. Er
wordt in de werkplaats iets gemaakt. Het is niet zozeer een plek om ónze werken te maken. De
werkplaats is een plek van Socratisch handelen. Het is een archetypische maakplek. Niet ónze
werkplaats. Dé werkplaats.
Uit het huidige gereedschap stellen we een basis werkplaats samen die in een container overal
naar toe vervoerd kan worden. Het is een wilde werkplaats die overal kan opduiken.

Werken op locatie
Het dagelijks leven heeft steeds meer globale culturele eigenschappen. Onze ervaring is dat de
zelfde processen zich op andere plekken van de wereld voltrekken. We gaan internationale
connecties maken. Uitwisseling tussen contexten opzoeken. Uitwisselen van de onze kennis en
ervaring met onze mobiele werplek.
Onze eerste stop is het carnaval in Aruba .
De volgende is een werkperiode in het Museum.

Allianties

Wanneer we onderzoeken hoe en of kunst een nieuwe maatschappelijke orde voorstelbaar kan
maken kan dat niet in isolement. Het is als een estafette van kennis door de disciplines heen.
Werkvorm: samen de kunstenaars...
Daarom willen we samenwerkingen als met I.B.B .en de Bildung Academie bestendigen en
uitbreiden. Uitnodigingen door De K.N.A.W en de faculteit neuro wetenschap geven aan dat er
ook daadwerkelijk iets te delen valt. Het werken in teams met verschillende achtergronden is
inspirerend en vruchtbaar. We zoeken actief de verbinding met experts in andere kennisvelden
zoals filosofie en digitale wereld.
Het gebruik van De Kunsthal als ons atelier tijdens de IBB summerschool was een bijzondere
ervaring. Het koppelen van toonplaats en werkplaats was voor zowel bezoekers als deelnemers
als het medewerkers van het instituut verrassend en inspirerend gaf een verdieping. We maken
plannen voor het toepassen van dit concept binnen andere musea.

Publicatie


Het is noodzakelijk om te kunnen laten zien watt we doen en waarom. Onze blog en website zijn
goed bezocht. We delen daar informatie met ons publiek terwijl we maken en doen. Zo willen
we ook een catalogus/werkboek uitbrengen waarin we projecten en aanpak combineren.

Tijdlijn


De voorgenomen ontwikkelingen hebben we georganiseerd in een stappenplan
stap 1: afronden en vertrek NDSM
stap 2: fluïde, maatschappelijke artist in residence
stap 3: Nieuwe vaste grond

stap 1: 2016 medio 2017

Het laatste jaar van de aanwezigheid van kunstenaars op het buitenterrein van de NDSM
gebruiken we om in kaart te brengen wat onze bijdrage is. Welke kenmerken nu precies die
spannende sfeer teweegbracht. Speciaal hierin is de paarse zone. Het gebied direct
aangrenzend aan de studio's waar gewerkt wordt en artistieke projecten te zien zijn. Dit
tussengebied tussen privé en publieke ruimte is een essentieel onderdeel van de kwaliteit
van d e NDSM. Door middel van een zelf geïnitieerde tentoonstelling Artist were here.
proberen we aan overdracht en bewustzijn te kweken. Wanneer de ruimte rond de X helling
verdwenen is, dan verdwijnt de referent voor het hele gebied.
In dit verkiezingsjaar zullen we met FAIR city, platform voor actieve stad, workshops anders
samenwerken organiseren.
Met de Bildung Academie nemen we de stappen om wederzijds te integreren: arts in the
sciences. Na een succesvolle eerste deelname gaan we in 2016-2017 door met een vervolg:
procesgericht bewustzijn. Samen met theatermaker en filosofe Marijn Moerman een
socratisch handelen. Het vertalen van het socratisch gesprek naar een bewegingsidioom.
De Bouw van het mobiel moederschip atelier. De reizende werkplaats wordt vormgegeven
en uitgeprobeerd.

Stap 2: 2017 fluïde, zelf georganiseerde maatschappelijk A.I.R

Plekken in de wereld worden bezocht met de mobiele werkplaats. Wij zijn een zelfvoorzienende
AIR.
Omdat de mobile werkplaats gemakkelijk verplaatsbaar is kunnen we verschillende locaties
aandoen.. De bedoeling is een open werkplaats in de maatschappij te hebben. Vanuit onze
mobile werkplaats geven we Lezingen, houden gesprekken en workshops en hebben een open
studio. We werken via de methode van alledaags auteurschap met lokale thema's in de
publieke ruimte.

Onze werkzaamheden in de Caraïben hebben geleid tot een uitnodiging voor projecten op
Aruba en Curaçao. Op dit moment zijn er open Uitnodiging en voor Lima en Colombia.
Als het mogelijk is bezoeken we ook de VS.
De publicatie over werk en methode krijgt vorm.

Stap 3: 2018 – 2019 nieuwe vaste grond

Onze ervaringen werken we uit tot een organisatie/programma voor de nieuwe plek.
Op de NDSM openen we samen met de UVA en de St. Joost Breda een post gentrificatie
observatorium. De bedoeling is de consequenties van de culturele toe-eigening en gentrificatie
te bestuderen en eventuele alternatieven te formuleren.
studio op NDSM, Amsterdam


HOME
BART & KLAAR 
werkplan......
S.W.O.T. analyse
Figure 1. Quadruple helix model [Van Waart et al., 2015a]. 
Mobile Medium University (Floating U.I.A) is one of Deleu’s first architectural proposals (1972; M HKA has the ‘revisited’ version, 1982). The idea was to use three brightly painted aircraft carriers (this was the time of the Vietnam War) for a perpetual tour of Antwerp University College’s entire activities. This theme of mobility and displacement is present in Deleu’s Proposals (1972–1980), four of which are now in the M HKA collection. The series formulates outlandish but credible anarchic approaches to issues still waiting to be addressed, such as the environment (e.g. city agriculture), the social contract (e.g. non-programmed TV broadcasts) or public memory (e.g. re-cycling historical monuments as social housing).
werk
uitgangspunten
intro
werkplan
presentatie
CV
nieuws
Doelen
Werkmodel
Werkplaats
Tijdlijn
Publicatie
Allianties
Floating University, nomen omen est, onderzoeksgebied: alledaags is voorbeeldig
mobiliteit, eigen A.I.R
stap 1: afronden en vertrek NDSM
stap 2: fluïde, maatschappelijke A.I.R
stap 3: Nieuwe vaste grond